ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ unionizations

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng unionizations


unionization

Phát âm


Ý nghĩa

* danh từ
  sự tổ chức thành công đoàn

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…