ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ unionist

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng unionist


unionist /'ju:njənist/

Phát âm


Ý nghĩa

danh từ


  đoàn viên công đoàn, đoàn viên nghiệp đoàn
  (Unionist) đảng viên đảng Hợp nhất (Anh, Mỹ)

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…