ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ union suit

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng union suit


union suit /'ju:njən'sju:t/

Phát âm


Ý nghĩa

danh từ


  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) bộ quần áo vệ sinh may liền

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…