ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ Union shop

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng Union shop


Union shop

Phát âm


Ý nghĩa

  (Econ) quầy trói buộc
+ Một thoả thuận theo đó người công nhân phải tham gia công đoàn trong một thời kỳ đã định sau khi bắt đầu làm việc.

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…