ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ Union pushfulness

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng Union pushfulness


Union pushfulness

Phát âm


Ý nghĩa

  (Econ) Tính thích tranh đấu của công đoàn.
+ Xu hướng của các công đoàn tham gia đòi tăng lương, nghĩa là tâm trạng thích hành động tranh đấu.

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…