ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ Union market power

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng Union market power


Union market power

Phát âm


Ý nghĩa

  (Econ) Sức mạnh của công đoàn đối với thị trường.
+ Sức mạnh của công đoàn đối với thị trường là một hàm của độ co giãn của cầu phát sinh đối với lao động công đoàn.

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…