ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ uninviting là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 4 kết quả phù hợp.


Kết quả #1

uninviting /'ʌnin'vaitiɳ/

Phát âm

Xem phát âm uninviting »

Ý nghĩa

tính từ


  không hấp dẫn, không lôi cuốn; không ngon (món ăn)

Xem thêm uninviting »
Kết quả #2

uninviting

Phát âm

Xem phát âm uninviting »

Ý nghĩa

Uninviting (adj): không hấp dẫn, không thú vị, không đáng mời (ʌnɪnˈvaɪtɪŋ)

Xem thêm uninviting »
Kết quả #3

uninviting

Phát âm

Xem phát âm uninviting »

Ý nghĩa

uninviting [ʌnɪnˈvaɪtɪŋ] (từ + phiên âm)Nghĩa: không hấp dẫn, không mời mọc, không khích lệ.Phiên âm: - un- [ʌn]: không - inviting [ɪnˈvaɪtɪŋ]: hấp dẫn, mời mọc, khích lệ.

Xem thêm uninviting »
Kết quả #4

uninvitingly

Phát âm

Xem phát âm uninvitingly »

Ý nghĩa

  xem uninviting

Xem thêm uninvitingly »

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…