ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ uninventive

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng uninventive


uninventive /'ʌnin'ventiv/

Phát âm


Ý nghĩa

tính từ


  không có tài phát minh, không có tài sáng chế; không có óc sáng tạo

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…