ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ uninuclear

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng uninuclear


uninuclear /'ju:ni'nju:kliə/

Phát âm


Ý nghĩa

tính từ


  đơn nhân (tế bào)

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…