ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ uninterpretable

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng uninterpretable


uninterpretable /'ʌnintə:'pritəbl/

Phát âm


Ý nghĩa

tính từ


  không thể giải thích được
  không thể dịch được

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…