ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ uninteresting

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng uninteresting


uninteresting /'ʌn'intristiɳ/

Phát âm


Ý nghĩa

tính từ


  không hay, không thú vị; không đáng chú ý

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…