ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ unintentionally

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng unintentionally


unintentionally

Phát âm


Ý nghĩa

  xem unintentional

Tin tức liên quan

 Woman arrested for unintentionally starting wildfire in central Vietnam
news 22/03/2021

Woman arrested for unintentionally starting wildfire in central Vietnam

news | 38326090

Police in Ha Tinh Province arrested a local woman on Wednesday for accidentally burning three hectares of forest while burning grass nearby.

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…