ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ unintelligible là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 5 kết quả phù hợp.


Kết quả #1

unintelligible /'ʌnin'telidʤəbl/

Phát âm

Xem phát âm unintelligible »

Ý nghĩa

tính từ


  khó hiểu, không thể hiểu được

Xem thêm unintelligible »
Kết quả #2

unintelligible

Phát âm

Xem phát âm unintelligible »

Ý nghĩa

unintelligible (ˌʌnɪnˈtelɪdʒəbl) có nghĩa là không thể hiểu được, không rõ ràng hoặc khó hiểu.

Xem thêm unintelligible »
Kết quả #3

unintelligible

Phát âm

Xem phát âm unintelligible »

Ý nghĩa

Unintelligible (/ˌʌnɪnˈtɛlədʒəbl/) có nghĩa là không thể hiểu được, không rõ ràng hoặc khó hiểu.

Xem thêm unintelligible »
Kết quả #4

unintelligible

Phát âm

Xem phát âm unintelligible »

Ý nghĩa

Xem thêm unintelligible »
Kết quả #5

unintelligibleness

Phát âm

Xem phát âm unintelligibleness »

Ý nghĩa

  xem unintelligible

Xem thêm unintelligibleness »

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…