ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ unintelligible

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng unintelligible


unintelligible /'ʌnin'telidʤəbl/

Phát âm


Ý nghĩa

tính từ


  khó hiểu, không thể hiểu được

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…