ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ uninstructive

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng uninstructive


uninstructive /'ʌnin'strʌktiv/

Phát âm


Ý nghĩa

tính từ


  không có tính chất giáo dục, không có tác dụng mở mang trí tuệ

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…