ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ uninstructed

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng uninstructed


uninstructed /'ʌnin'strʌktid/

Phát âm


Ý nghĩa

tính từ


  không được chỉ dẫn
  không được dạy dỗ, không được học

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…