ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ uninitiated

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng uninitiated


uninitiated /'ʌni'niʃieitid/

Phát âm


Ý nghĩa

tính từ


  không được tập cho quen, không quen, không thạo

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…