ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ uninhabitable

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng uninhabitable


uninhabitable /'ʌnin'hæbitəbl/

Phát âm


Ý nghĩa

tính từ


  không thể ở được, không trú ngụ được, không cư trú được

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…