ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ uninfected

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng uninfected


uninfected /ʌnin'fektid/

Phát âm


Ý nghĩa

tính từ


  không bị lây nhiễm, không bị nhiễm
  không suy đồi, không đồi bại

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…