ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ unincluded là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 1 kết quả phù hợp.


Kết quả #1

unincluded

Phát âm

Xem phát âm unincluded »

Ý nghĩa

* tính từ
  không gộp vào; không kể
there were seven; the children unincluded →có bảy người; không kể trẻ con

Xem thêm unincluded »

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…