ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ unimproved

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng unimproved


unimproved /'ʌnim'pru:vd/

Phát âm


Ý nghĩa

tính từ


  không cải tiến, không cải thiện; không được cải tạo (đất)
  không được tận dụng
  (nghĩa bóng) không được dạy dỗ

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…