ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ unimpressiveness

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng unimpressiveness


unimpressiveness /'ʌnim'presivnis/

Phát âm


Ý nghĩa

danh từ


  tính không gây được ấn tượng sâu sắc, tính không gây xúc động

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…