ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ unimpressionable

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng unimpressionable


unimpressionable /'ʌnim'preʃnəbl/

Phát âm


Ý nghĩa

tính từ


  không xúc cảm
  không dễ bị ảnh hưởng

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…