ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ unimposing

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng unimposing


unimposing /'ʌnim'pouziɳ/

Phát âm


Ý nghĩa

tính từ


  không oai, không oai nghiêm, không hùng vĩ

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…