ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ unimportant

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng unimportant


unimportant /'ʌnim'pɔ:tənt/

Phát âm


Ý nghĩa

tính từ


  không quan trọng, không đáng kể

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…