ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ unimportance

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng unimportance


unimportance /'ʌnim'pɔ:təns/

Phát âm


Ý nghĩa

danh từ


  tính chất không quan trọng, tính chất không đáng kể

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…