ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ unimpeded

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng unimpeded


unimpeded /'ʌnim'pi:did/

Phát âm


Ý nghĩa

tính từ


  không bị ngăn trở, không bị cản trở, không bị trở ngại

Các câu ví dụ:

1. Asked about Philippine fishermen entering the area unimpeded, China's foreign ministry spokeswoman, Hua Chunying, said China always had "normal administration" over the Scarborough Shoal.


Xem tất cả câu ví dụ về unimpeded /'ʌnim'pi:did/

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…