ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ unimpeached

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng unimpeached


unimpeached /'ʌnim'pi:tʃt/

Phát âm


Ý nghĩa

tính từ


  không bị bắt bẻ, không bị chê trách

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…