ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ unimpeachableness

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng unimpeachableness


unimpeachableness /,ʌnim'pi:tʃəblnis/

Phát âm


Ý nghĩa

danh từ


  tính không thể đặt thành vấn đề nghi ngờ, tính chắc chắn
  tính không thể bắt bẻ, tính không thể chê trách

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…