ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ uniformities là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 2 kết quả phù hợp.


Kết quả #1

uniformity /,ju:ni'fɔ:miti/

Phát âm

Xem phát âm uniformities »

Ý nghĩa

danh từ


  tính giống nhau, tính đồng dạng
  tính chất (trạng thái) không thay đổi, tính đều đều, tính đơn điệu
the uniformity of the movement → tính chất đều của chuyển động

@uniformity
  tính đều; tính đơn trị

Xem thêm uniformities »
Kết quả #2

uniformities

Phát âm

Xem phát âm uniformities »

Ý nghĩa

Xem thêm uniformities »

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…