ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ unifoliate

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng unifoliate


unifoliate

Phát âm


Ý nghĩa

* tính từ
  (thực vật học) một lá

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…