ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ uniflorous là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 1 kết quả phù hợp.


Kết quả #1

uniflorous /'ju:ni'flɔ:rəs/

Phát âm

Xem phát âm uniflorous »

Ý nghĩa

tính từ


  (thực vật học) chỉ có một hoa

Xem thêm uniflorous »

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…