ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ unification

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng unification


unification /,ju:nifi'keiʃn/

Phát âm


Ý nghĩa

danh từ


  sự thống nhất, sự hợp nhất

@unification
  sự thống nhất, sự hợp nhất

Các câu ví dụ:

1. For many South Koreans, the idea of unification has become increasingly unrealistic amid a widening gulf between the two Koreas more than 70 years after they were partitioned in the wake of World War II.

Nghĩa của câu:

Đối với nhiều người Hàn Quốc, ý tưởng thống nhất ngày càng trở nên viển vông trong bối cảnh khoảng cách giữa hai miền Triều Tiên ngày càng mở rộng hơn 70 năm sau khi hai miền bị chia cắt sau Thế chiến thứ hai.


2. The legend of Dangun, however, plays a lasting role in promoting unification because it portrays Koreans as a homogenous group destined to live together, said Jeong Young-Hun, a professor at Seoul’s Academy of Korean Studies.

Nghĩa của câu:

Tuy nhiên, truyền thuyết về Dangun đóng một vai trò lâu dài trong việc thúc đẩy thống nhất vì nó miêu tả người Hàn Quốc như một nhóm đồng nhất được định sẵn để sống cùng nhau, Jeong Young-Hun, một giáo sư tại Học viện Hàn Quốc của Seoul cho biết.


3. “Dangun is a basis for Koreans to feel the necessity for pursuing harmony and unification,” he said.

Nghĩa của câu:

Ông nói: “Dangun là cơ sở để người Hàn Quốc cảm thấy sự cần thiết của việc theo đuổi sự hòa hợp và thống nhất.


4. “Dangun is a basis for seeing unification as something possible.

Nghĩa của câu:

“Dangun là một cơ sở để coi sự thống nhất là một cái gì đó có thể.


5. On the same day in North Korea, senior unification officials visited the mausoleum to perform an “ancestral sacrifice for Dangun” and call for a unified Korea.

Nghĩa của câu:

Cùng ngày tại Triều Tiên, các quan chức cấp cao của ngành thống nhất đã đến thăm lăng mộ để thực hiện "sự hy sinh của tổ tiên cho Dangun" và kêu gọi một Triều Tiên thống nhất.


Xem tất cả câu ví dụ về unification /,ju:nifi'keiʃn/

Tin tức liên quan

 North Korea
world 21/03/2021

North Korea's box of bones: A mythical king and the dream of Korean unification

world | 22266157

It’s the stuff of an Indiana Jones movie: supernatural kings, ancient tombs, and government-backed archaeologists striving to harness the power of legend for a greater cause.

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…