ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ unidentified là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 2 kết quả phù hợp.


Kết quả #1

unidentified /'ʌnai'dentifaid/

Phát âm

Xem phát âm unidentified »

Ý nghĩa

tính từ


  không được đồng nhất hoá
  chưa được nhận biết, chưa truy ra gốc tích

Xem thêm unidentified »
Kết quả #2

unidentified

Phát âm

Xem phát âm unidentified »

Ý nghĩa

unidentified /ˌʌnaɪˈdentɪfaɪd/ (adj.): không được xác định, không rõ danh tính.

Xem thêm unidentified »

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…