ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ unidentifiable là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 2 kết quả phù hợp.


Kết quả #1

unidentifiable

Phát âm

Xem phát âm unidentifiable »

Ý nghĩa

* tính từ
  không thể nhận biết, không thể nhận diện

Xem thêm unidentifiable »
Kết quả #2

unidentifiable

Phát âm

Xem phát âm unidentifiable »

Ý nghĩa

unidentifiable /ˌʌnaɪˈdentɪfaɪəbl/ (adj.): không thể xác định được, không thể nhận diện được

Xem thêm unidentifiable »

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…