ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ unhypocritical

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng unhypocritical


unhypocritical

Phát âm


Ý nghĩa

* tính từ
  không đạo đức giả; không giả nhân giả nghĩa

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…