ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ unhydrated

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng unhydrated


unhydrated

Phát âm


Ý nghĩa

* tính từ
  không hydrat hoá; không bị thủy hợp

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…