ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ unhusk

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng unhusk


unhusk /'ʌn'hʌsk/

Phát âm


Ý nghĩa

ngoại động từ


  bóc vỏ, lột vỏ; xây (thóc)

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…