ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ unhoused

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng unhoused


unhoused

Phát âm


Ý nghĩa

* tính từ
  không nhà cửa; bị đuổi khỏi nhà, bị đuổi khỏi nơi trú ẩn; lâm cảnh màn trời chiếu đất

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…