ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ unhouse

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng unhouse


unhouse /'ʌn'hauz/

Phát âm


Ý nghĩa

ngoại động từ


  đuổi ra khỏi nhà, lấy mất chỗ ẩn náu

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…