ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ unhoped

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng unhoped


unhoped

Phát âm


Ý nghĩa

* tính từ
  không chờ đợi, không mong đợi, không mong ước; bất ngờ

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…