ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ unhonest

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng unhonest


unhonest

Phát âm


Ý nghĩa

* tính từ
  (phương ngữ) không trung thực
  (phương ngữ) không đúng mực, không đúng đắn, không đoan trang
  (phương ngữ) không thích hợp, không thoả đáng

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…