ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ unholier

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng unholier


unholy /ʌn'houli/

Phát âm


Ý nghĩa

tính từ


  không linh thiêng
  không tín ngưỡng, vô đạo, báng bổ thánh thần
  (thông tục) khủng khiếp, xấu xa

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…