ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ unhistorical

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng unhistorical


unhistorical /'ʌnhis'tɔrikəl/

Phát âm


Ý nghĩa

tính từ


  không thuộc về lịch sử, không có trong lịch sử, chỉ là chuyện cổ tích

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…