ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ unhelpful

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng unhelpful


unhelpful /'ʌn'helpful/

Phát âm


Ý nghĩa

tính từ


  không giúp đỡ gì được; không có tác dụng, vô ích, vô bổ, vô hiệu

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…