ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ unhelm

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng unhelm


unhelm /'ʌn'helm/

Phát âm


Ý nghĩa

ngoại động từ


  bỏ bánh lái (tàu) ra

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…