ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ unhealthiness

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng unhealthiness


unhealthiness /ʌn'helθinis/

Phát âm


Ý nghĩa

danh từ


  tình trạng sức khoẻ kém, tình trạng yếu đuối ốm đau
  tính chất có hại cho sức khoẻ
  (nghĩa bóng) bệnh hoạn
  (quân sự), (từ lóng) tính chất nguy hiểm; tính chất trống (địa điểm)

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…