ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ unhealthily

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng unhealthily


unhealthily

Phát âm


Ý nghĩa

* phó từ
  ốm yếu, không có sức khoẻ
  có hại cho sức khoẻ
  <bóng> bệnh hoạn, không lành mạnh
  <thgt> nguy hiểm đến tính mạng

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…