ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ unhealthfulness

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng unhealthfulness


unhealthfulness /'ʌn'helθfulnis/

Phát âm


Ý nghĩa

danh từ


  tính chất độc, tính chất có hại cho sức khoẻ

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…