ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ unhealable

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng unhealable


unhealable

Phát âm


Ý nghĩa

* tính từ
  không thể chữa khỏi, không thể chữa lành (bệnh...)

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…